Политика за поверителност

Във Вербатория Благоевград, гарантираме осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, който ни предоставяте във връзка с процедура по медиация. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, в сила от 25 май 2018г. В качеството на администратор на личните Ви данни, гарантираме тяхната защита. Личните Ви данни са ни необходими във връзка воденето на помирително производство, които събираме единствено и само с Вашето съгласие.

Приетата от нас политика за поверителност, Ви разяснява, кога и защо събираме лична информация за тези, които посещават сайта и ползват услугите ни, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме и как гарантираме защитата на личните Ви данни.

При използване на този сайт и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика. При промени в политиката за поверителност следва да се уверите, че сте запознати с актуалните промени.
Всякакви въпроси, свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на email: office@verbatoria.bg

Кои сме ние

Ние сме сертифицирани лица, чиято цел е измерването на таланта и уменията.

Лична информация

Получаваме информация, когато използвате сайта www.verbatoria.bg, когато ползвате нашите услуги или се свързвате с нас за по Ваши запитвания. Събираме само тези лични данни, които са необходими. Личните данни, които събираме може да включват: имена, адрес, e-mail, телефонен номер, или други данни, изисквани от различни закони. Вашите лични данни са ни необходими, за да Ви предоставим услугите си, предлагани чрез този сайт.

В кои случаи се ползват лични данни

Можем да използваме Вашите данни за да Ви предоставим информация за нашата дейност или в случай на започнат тест, необходими за неговото приключване; Когато искаме да сме сигурни, че сте взели решение да бъдете наш клиент и да избегнем измами; При опазване на интересите Ви, при ползването на този сайт или на нашите услуги;

Срок за се съхраняване на личните Ви данни

Предоставените от Вас данни се пазят за срок не по-дълъг, от предвидения в действащите нормативни актове в Република България и съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. По Ваше искане и след постигане на целите на обработка, личните Ви данни се унищожават. Предоставянето им на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани. Комисия за защита на личните данни е органът контролиращ и гарантираш защитата на личните Ви данни. Достъп на трети лица до Вашите данни не се предоставя, освен ако не е предвидено в закон или предоставянето им е свързано със защитата и опазването на особен важен обществен интерес.
Ще се съобразим с Вашето желание дали да получавате информация от нас или не.

Имате право на:

  • право на информираност – с каква цел се събират и ползват предоставените данни;
  • право на достъп до личнте си данни, които сме събрали с Вашето съгласие;
  • право на корекция на личните данни – когато са неточни;
  • право да “бъдеш забравен”;
  • право на ограничаване на личните данни;
  • право на възражение за обработване на лични данни;
  • право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или ви засягат в значителна степен;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени;

Заявление за упражняване на гореизброените права може да подадете на email:office@verbatoria.bg
При нарушения на личните Ви данни може да подадете жалба до Комосия за защита на личните данни с адрес гр. София, ул. “проф. Цветан Лазаров” №2
По Вашето искането ще се произнесем в срок до 10 дни. За извършването на поисканото действие или за отказ ще бъдете своевременно уведомен, съгласно изискванията на закона, като Ви уведомим писмено с писмо с обратна разписка.

В този сайт можете да намерите и линкове към други електронни страници, в този случай е препоръчително да се запознаете и с тяхната политиката за поверителност. Не носим отговорност при нарушения на политиката за сигурност на други сайтове.