Често задавани въпроси

Какви спорове могат да се решават чрез медиация?

Използването на медиация е подходящо за повечето разминавания и спорове в ежедневния ни живот – както в личен аспект, така и в бизнеса, на работното място и т.н. Тук може да научите при кои спорове медиацията е често приложима.
Ключовият въпрос е искате ли да се спогодите мирно, икономично, партньорски и поверително, вместо чрез съдене?!

Кога може да започне медиацията?

По всяко време и във всеки момент от възникване на разминаването/спора, когато страните имат нужда и зрялост да потърсят съдействие от неутрален експерт с успешен опит.
И преди и по време на висящ съдебен процес и след него.
Препоръчително е това да стане възможно най-скоро при първите признаци за конфликт. Колкото по-рано, толкова – по добре, това цели да избегнат болезнени последици и влошаване на отношенията.

Какво можете да предприемете?

Предварителната консултация в рамките на 30 мин. е безплатна. В нея се обсъжда дали медиацията е подходяща за Вас и как се провежда една процедура медиация. Ще получите необходимата информация, включително колко би ви струвала процедурата по медиация – обикновено цената е на час.
В случай, че прецените, че бихте искали да използвате медиация за разрешаване на спора и/ли за изясняване и подобряване на отношенията, то вие самите или медиаторът, в зависимост от Вашето желание може да поканите другата страна по спора в процедура по медиация. След съгласието на другата страна се организира среща по медиация.

Как протича първата обща среща по медиация?

Първа обща среща по медиация в удобно за всички участници време и място. Подписват се съгласие за провеждане на процедурата. Декларации за конфиденциалност, подписват трети участници (адвокати и др. лица имащи отношение към спора – само по желание на страните по мнедиация). Медиаторът на свой ред подписва декларация за конфиденциалност и за безпристрастност.
Медиацията може да приключи с разрешение на спора още в първата обща среща.

Как протичат евентуални следващи срещи ако са необходими такива?

В случай, че са необходими следващи срещи (индивидуални и общи), вие заедно с другата страна и медиаторът определяте кога, какви и колко срещи ще проведат. Провеждат се в удобно за вас време и продължават според Вашето време и нуждите. Обичайно продължителността на една среща е между час и половина и три часа, с паузи и почивки, които Вие посочвате!

Кога медиацията приключва?

Медиацията приключва успешно: – когато заедно решите, че сте удолветворени от постигнатото; когато сключите споразумение, от което сте взаимно доволни; или когато някоя от страните пожелае тя да бъде прекратена. В изключителни случаи, тя може да се прекрати и по предложение на медиатора. Медиацията може да се възобнови във всеки следващ момент по желание на страните.

Как се оформя споразумението при постигане на такова?

При постигане на споразумение (устно, писмено или писмено с нотариална заверка), медиаторът помага да го оформите ясно и недвусмислено, без да се намесва и да посочва какво да бъде съдържанието му.

Има ли полза от медиацията, ако все пак споразумение не бъде постигнато?

В случаите, в които не се постигне споразумение, ползите от проведената медиация са винаги реално измерими:
– диалогът между страните вече е налице и протича по-спокойно и градивно;
– и двете страни са много по-наясно какво е статуквото, къде точно са проблемните въпроси, какво е най-важно за всяка страна
– и най-важното – формирани са посоките и вариантите за решение.
– Като способ за помирение медиацията спомага за осмисляне на емоционалната страна на спора. Ето защо практиката познава случаи, в които спорещите страни са постигнали споразумение в по-късен етап.

Кой може да започне медиация?

Всяка от страните по спор може да се обърне към медиатор или център за медиация (обединение на медиатори). Процедура по медиация започва, когато другата страна по спора даде съгласие за участие.
Предложение за разрешаване на спора може да направи и съда ( чл. 145, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс – „съдът приканва страните към спогодба“). Нещо повече във всеки граждански и административен спор съдът напътства страните към медиация. Най-вече напътствие към медиация, съдът прави при бракоразводно дело, поради изключително личният, интимен и чувствителен характер на тези дела. При такова дело съдът спира производството и дава възможност на страните да се споразумеят чрез медиация. В случай, че страните стигнат до споразумение, то същото задължително при образувано дело се сключва писмено пред медиатора и се представя на съда. В случай, че страните не постигнат съгласие, съдебното производство продължава, без каквито и да било загуби за страните от спиране на делото. Дали ще се постигне или не споразумение и дали ще започне процедура по медиация, решават единствено спорещите страни!

Вярно ли е, че за да се стартира процедура по медиация, трябва да има заведено дело?

Много често срещана е грешната представа и убеждението на спорещите страни, е че за да стартират процедура по медиация, трябва да имат заведено дело!
Такова условие в Закона за медиацията липсва!
Единственото, което е необходимо е желание за разрешаване на спора и осъществяване на телефонна, в повечето случаи, връзка с избран от Вас медиатор!

Приложима ли е медиация след като по спора вече има заведено дело?

Срещано в практиката е и обратното заблуждение, че при заведено дело, медиацията е неприложима. Напротив, във всеки момент до даване ход на делото по същество, всяка от страните може да направи искане до съда за постигане на извънсъдебно споразумяване. С това искане съдът е длъжен да се съобрази!
Свободната воля на страните намери, фактическо приложение както в гражданския така и в административния процес!

Кой може да участва в медиация?

Обичайно медиация се провежда с участието на страните и един или двама медиатори. Участието на двама медиатори не е задължително. Тази практика има за цел взаимно допълване на медиаторите в областите им на компетентност и взаимно подпомагане чрез разпределяне на функциите, за да се постигне като краен резултат по-голяма ефективност на медиацията (особено в случаи на семейна медиация, търговска медиация, между родители и деца).
Освен страните по спора, в медиацията могат да участват и техни адвокати и други консултанти и експерти, както и представители на страните – вместо или заедно с представляваната страна, както и трети лица посочени от страните, които считат, че могат да допринесат за постигане на споразумение и които са запознати със спора.
Участието на адвокат не е задължително. В медиацията е важно самите страни да участват активно, да изказват своите мисли и чувства и да решават информирано. Но по правните въпроси консултирането с адвокат/юрист може да е препоръчителна, особено ако страните имат нужда да се осведомят за правата си. Медиаторът не дава правни съвети, дори ако е действащ адвокат!

Каква е ролята на адвоката в процедурата по медиация?

В процедурата по медиация адвокатът действа като консултант на едната страна – помага на клиента си да договори решение, което най-добре отговаря на правните му интереси. Забележете: на правните му интереси, преди всичко.
И прави това (дава правни съвети на клиента си) по всяко време – преди медиацията, във всеки момент от нея, или може да участва в нея заедно с него.
Информира и съветва клиента си за законовите му права, помага му да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, силните и слаби страни, въз основа на фактите, закона, приетите стандарти и обичайни практики; консултира го при преценка на вариантите за споразумение; при приключване на медиацията адвокатът изготвя постигнатото формално споразумение; след медиацията, в случай на висящо дело, адвокатът внася спогодбата за одобрение от съда; а, когато се наложи, адвокатът може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата. Най-чести участия на адвокати се среща при търговска медиация.
Участие на адвокат не е задължително!

Очакваме Ви!

Заповядайте на лична среща, напълно безплатно, за консултация преди иницииране на процедура по медиация, в която ще Ви предоставя още по-подробна информация – как протича една среща по медиация.

Позвънете ни: 0886 10 78 32

Офисът ни се намира в гр.София ул.”Г.С.Раковски”99 ет.6 кабинет 29. При големи разстояние, но при наличие на интерес е възможно срещата да бъде уговорена на друго приятно и удобно за Вас място или дори в друг град.

Венета Димова медиатор практик

Венета Димова

Майка на две специални, уникални по своему деца, съпруга, дъщеря, авантюрист, скьор, фехтовач. В хилядите си роли и десет годишния професионален опит като юрист за мен е чест да бъда Вашия медиатор! С професионализъм, отговорно отношение, гарантирана конфиденциалност и съпричастност към Вашия проблем!